Lista instytucji informujących jak uzyskać odszkodowanie

Rzecznik Ubezpieczonych – http://www.rzu.gov.pl/ 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych to instytucja, która została powołana by chronić praw osób ubezpieczonych. Gdy ubezpieczony czuje, że ubezpieczyciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zwraca się do Rzecznika z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy przede wszystkim:

 • rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika,
 • udzielania bezpłatnych porad, opinii, konsultacji oraz informacji prawno-ubezpieczeniowych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • wdrażanie oraz prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, działalności funduszy emerytalnych oraz funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących skarg na ubezpieczycieli,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych oraz udział w pracach legislacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego – http://www.knf.gov.pl/

Celem funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do tego rynku, jak również zapewnienie ochrony interesów jego uczestników. Komisja Nadzoru Finansowego działa przede wszystkim realizując cele określone w ustawie – Prawo Bankowe, ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń. Do zadań Komisji należy: 

 • sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • działalność ubezpieczeniowa, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniach,
 • działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o którym mowa w ustawach związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym,
 • działalność w zakresie funduszy emerytalnych, które opisane są w przepisach o funkcjonowaniu i działalności wyżej wymienionych funduszy,
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym,
 • działalność dotycząca pracowniczych programów emerytalnych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – http://www.ufg.pl/

Zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie). 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – http://www.pbuk.com.pl/

to organizacja skupiająca ubezpieczycieli, którzy na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym. W ramach prowadzonej działalności PBUK zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach będących, tak jak Polska, członkami Systemu Zielonej Karty. 

Polska Izba Ubezpieczeń – http://www.piu.org.pl/

organizacja samorządu gospodarczego, skupiająca działających w Polsce ubezpieczycieli. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce. Przynależność towarzystw ubezpieczeniowych do Izby jest obowiązkowa. 

Przydatne telefony 

112 – Europejski Numer Alarmowy – zintegrowana pomoc straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego. Ten sam numer obowiązuje we wszystkich krajach europejskich niezależnie od lokalnych numerów w poszczególnych krajach. 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego zamiast prefiks (00) należy użyć (+). Prefiks 00 używamy dzwoniąc z telefonu stacjonarnego. Dla przykładu dzwoniąc do Polski:

– z telefonu komórkowego numer abonenta powinien być poprzedzony  +48

– z telefonu stacjonarnego numer abonenta powinien być poprzedzony  0048